ประวัติความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า World Environment Day เป็นวันสำคัญที่ได้รับจัดตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกๆปี การตั้งวันนี้ขึ้นมา มีสาเหตุมาจากโลกของเราเกิดภาวะวิกฤตการณ์