ปัญหา ทรัพยากรป่าไม้ ในประเทศจีน

ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อโลกอย่างมาก เป็นสิ่งที่จะทำให้บรรยากาศของโลกนั้นยังคงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกใบนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปได้อย่างเป็นปกติสุข เมื่อไหร่ก็ตามหากพื้นที่ไหนมีปริมาณป่าไม้ลดลงปัญหาต่างๆ ก็จะตามมาอย่างที่ชอบเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่เยอะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ ที่สำคัญยังถือว่าเป็นประเทศที่กำลังประสบปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้มาอีกด้วย

ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ในประเทศจีน

ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่ประเทศจีนมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเมื่อปี ค.ศ. 1949 ทรัพยากรด้านป่าไม้ของประเทศจีนก็ลดลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในปริมาณมหาศาลมาก ด้วยการนำเอาต้นไม้มาใช้ทำประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพื้นที่ป่าไม้มาใช้ทำประโยชน์เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนา อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นแบบนี้เรื่อยๆ ก็เริ่มถูกแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศถาโถมเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศจีนเองต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศขึ้นมาใหม่เป็นการให้ความสำคัญกับนโยบายในด้นของการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นนโยบายขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีการวางเป้าหมายอีกด้วยว่าภายในปี ค.ศ. 2050 ประเทศจีนจะต้องมีพื้นที่เป้าหมายป่าไม้ครอบคลุม 26% ของพื้นที่ทั้งหมด มีการผลักดันสำคัญนั่นคือ The Six Key Forestry Programs เป็นแนวทางที่จัดว่าประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของป่าไม้ภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญเรื่องของการจัดการด้านป่าไม้ยังมีการแปรเปลี่ยนจากการดูแลของรัฐบาลมาเป็นความรับผิดชอบคนภายในพื้นที่นั้นๆ หรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดิน มีรัฐช่วยเหลือเกี่ยวกับการสนับสนุนรายได้เพื่อทดแทนในส่วนเจ้าของที่ดินที่สูญเสียไปจกการทำการเกษตร มีการสร้างรายได้ชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินด้วยการจ้างปลูกป่าพร้อมทั้งดูแลสภาพป่าไม้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์จากทั้งสองฝ่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลป่าของรัฐบาลแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมพร้อมทั้งสร้างความแข็งแรงให้กับระบบนิเวศที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรธรรมชาติได้ในระยะยาว

ถือว่าการพยายามสร้างแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลและประชาชนพยายามที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างป่าไม้ให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ประเทศจีนอุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรอันแสนมีค่าของโลกใบนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้