ประวัติความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า World Environment Day เป็นวันสำคัญที่ได้รับจัดตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกๆปี การตั้งวันนี้ขึ้นมา มีสาเหตุมาจากโลกของเราเกิดภาวะวิกฤตการณ์

ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกที จนอยู่ในความน่าเป็นห่วง และเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั่วโลกรวมทั้งให้ผู้คนทันต่อเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้น ณ Stockholm ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน ค.ศ.1972 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนรับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้น

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มนุษย์ทุกคน เกิดความตระหนักทางด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีขึ้นทั่วโลก จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่ ณ Stockholm ในวันที่ 5-16 มิถุนายน ค.ศ.1972 มีรัฐบาลของสวีเดนอาสาเป็นเจ้าภาพ การประชุมนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” เป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์กว่า 1,500 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสื่อมวลชนอีกหลายสำนัก เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างทั้งหลาย กำลังเผชิญหน้าอยู่ โดยผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนั้น ได้ก่อกำเนิดในเรื่องของข้อตกลงร่วมกันหลายประการ เช่น การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุง Nairobi ประเทศเคนยา รวมทั้งรัฐบาลจากประเทศต่างๆ ก็ยอมรับข้อตกลงจากการประชุมครั้งนั้น กลับไปจัดตั้งหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการประชุม ที่รวบรวมนำคนจากหลากประเทศ ในด้านสิ่งแวดล้อม ทางองค์การสหประชาชาติ จึงยกให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก การทำกิจกรรมในแต่ละปี คือ มีการแต่งคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอันร้ายแรงซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน

มันถึงเวลาแล้วที่เหล่ามนุษยชาติ ต้องหันมาร่วมมือ ในการรณรงค์รวมทั้งช่วยรักษาทรัพยากรอันจำกัด และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ยงคงกระพันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อลูกหลานของเรา โดยที่พวกเราทุกคนมาช่วยกันเสริมสร้างลูกหลาน ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยกันสร้างทัศนคติอันดีงาม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่เป็น มนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ต้องมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและช่วยกันรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดความสดใส มาร่วมกันป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมอันมีค่า เกิดภาวะเสื่อมลงมากไปกว่านี้ เพื่อประโยชน์ในอนาคตสืบต่อไปอีกกาลนาน