ขยะมูลฝอย กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์อันตรายกว่าที่คิด

ปัจจุบัน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึงวันละ 10,000 ตัน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามการขยายตัวของเมือง แม้ก่อนหน้านี้จะพยายามจัดเก็บให้แล้วเสร็จบนถนนสายหลักและสายรองทุกวัน แต่ก็ยังพบกับ

ปัญหาขยะขนาดใหญ่ที่ตกค้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และได้มอบ นโยบายให้ 50 เขต จัดกิจกรรม นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้ ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตจะเข้าจัดเก็บทุกวันอาทิตย์หมุนเวียนไปตามถนน ซอย หมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำขยะเข้าสู่กระบวนการ

สำหรับขยะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ คือ

  1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค
  2. ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน เนื่องจากเชื่อจุลินทรีย์ปนเปื้อนกับขยะมูลฝอย มีโอกาสที่สัตว์พวกแมลงจะขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเปื่อยและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู ดังนั้นขยะขาดการเก็บรวบรวม และการกำจัด จึงทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญ เชื้อโรค แมลงวัน หนูแมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้
  3. เป็นบ่อเกิดของโรคภัย

เนื่องจากการเก็บรวบรวมของขยะมูลฝอยนั้นทำได้ไม่ดีพอ หรือมีการปล่อยปละละเลย ทำให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งไว้ในชุมชน จะทำให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ เช่น ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ เชื้อโรคเอดส์ ฯลฯ เป็นแหล่งกำเนิดอาหารของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หนู

  1. ก่อให้เกิดความน่ารำคาญ

ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกลิ่นเหม็นรบกวน กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่นละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวม การขนถ่าย และการกำจัดขยะ ก็ยังคงเป็นเหตุรำคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนเสมอ

  1. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ขยะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษของน้ำ มลพิษของดิน และมลพิษทางอากาศ ถ้าขยะมีซากของถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน และเมื่อฝนตกมาจะทำให้น้ำยิ่งเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบๆ ทำให้เกิดมลพิษในดินได้ ถ้ายิ่งมีการเผา ขยะมูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันมีสารพิษทำให้คุณภาพของอากาศนั้นเสีย ส่วนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดได้จากสารที่มีอยู่ในขยะ และพวกแก๊ส ไอระเหย ที่สำคัญคือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อย

  1. ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ

ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่แมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับสารพิษที่มาจากของเสียอันตราย

  1. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ขยะมูลฝอยปริมาณมากๆ ย่อมมีความสิ้นเปลืองของงบประมาณในการจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะทำให้น้ำเน่าเสีย อากาศก็เสีย ดินปนเปื้อนเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบไปถึงด้านเศรษฐกิจของประเทศแน่นอน

  1. ทำให้ขาดความสวยงาม

การเก็บขนย้ายขยะ ช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความระเบียบเรียบร้อย อันส่อแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนไม่ดี ไม่หมด กำจัดย่อมไม่ดี ย่อมทำให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บ้านเมืองสกปรก และความไม่เป็นระเบียบ